Thursday, January 07, 2016

2015/12/24


Interlingua - tjugohundratalets internationella språk

Interlingua - le lingua international del vinti-prime seculo

Om nedanstående länkar inte fungerar vid klickning kan man kopiera adressen och klistra in den i webläsaren!


Skulle   du   vilja   kunna   prata   med   600   miljoner   människor?  

Interlingua  är  ett  hjälpspråk  som  förstås  av  alla  som  talar   italienska,   spanska och portugisiska, cirka 600 miljoner. Den brittiska organisationen IALA (International Auxiliary Language Association) ägnade sig åt att försöka åstadkomma ett internationellt hjälpspråk, men inget av alla redan befintliga fångade intresset. Efter en tid insåg man, att ordförrådet redan fanns i form av alla latinska och grekiska lånord som upptagits i de europeiska språken. Därför förstår vi interlinguaord som t.ex. intelligentia, feminin, absorber, antagonista, frequente. Och naturligtvis betyder bira öl! När språkforskarna insett att ordförrådet redan fanns och inte behövde skapas, gav man sig på grammatiken. Denna kunde man minska ner så att den i allt väsentligt rymdes på två boksidor. Det är en fantastisk upplevelse  att    tänka    vad  man  vill  säga  istället  för  hur  det  skall  sägas. De vanliga skolspråken  tyska,  engelska,  franska,  spanska  kräver  200-300 sidor för sin grammatik.1951 var IALA färdigt och gav språket namnet Interlingua.

Läs mer om interlinguas grammatik nedan!

Interlingua är egentligen inget konstgjort språk

utan en registrering av den internationella vokabulären med sitt ursprung i latinet och grekiskan. För att ett ord skall tas upp i interlingua krävs att det skall finnas i minst tre av språken italienska, spanska-portugisiska, franska, engelska, tyska och ryska. Interlingua förstås därför av ca 600 miljoner även utan särskilda studier. Även om du var den ende som kunde interlingua skulle du ha nytta av det bland dessa 600 miljoner.
Interlingua är lätt att lära sig och till nytta för alla språkstudier!
Vid studier av italienska, spanska, portugisiska har man dessutom direkt nytta av att kunna interlinguas ordförråd. Så här ser interlingua ut. Interlingua non es un lingua artificial, ma un registration del vocabulario international de origine latin, commun a italiano, espaniol, portugese, anglese, germano e russo. Comprensibile a circa 600 miljones sin studio.

    Hur låter interlingua?

Lyssna här poeten Marcus Scriptor (signatur) som läser en av sina många dikter från början skrivna på interlingua.
Radio Interlingua är ett inspelat program med informationer och intervjuer som med jämna mellanrum publiceras. Eftersom personer från olika länder kommer till tals lär man sig att förstå olika nationaliteters lite olika dialekter. Klicka på pilen vid "Ascolta" Den ordinarie programledaren är ungrare.

    Vi behöver ett internationellt hjälpspråk.

Språk är makt! Gör vi ett nationellt språk, t.ex. engelska, till vårt internationella språk lämnar vi makten åt dem som fötts in i detta språk. Man är klyftigast på sitt modersmål! Därför har vi aldrig en chans att mäta oss med dem som är uppfödda med engelska. Varför inte både engelska, franska och tyska? Vad skulle spanjorer, portugiser, italienare säga om det?–– alltså de 600 miljonerna! Latinet vore den naturliga lösningen för Europa men som latinprofessorn Hans Aili vid Stockholms universitet sagt: "Klassiskt latin är för svårt, men om jag fick råda skulle interlingua införas som världsspråk." Även de utomeuropeiska folken skulle ha stor nytta av detta, anser han. T.ex. medicinsk och teknisk litteratur innehåller   en  mängd facktermer från grekiska och latin och dessa känner en interlinguakunnig asiat eller  afrikan  igen  när  hen  läser  facktermer    romanska språk och engelska. Det lönar sig alltid - på något sätt- att lära sig interlingua.

    Interlingua i EU

Interlingua skulle kunna vara ett utmärkt hjälpspråk inom EU. Med 25 medlemsstater  i  EU  behövs  600  personer   för   att   tolka   till   alla   språk.   Och  att  tolka  är  mycket  tröttsamt,      man  orkar  bara  en  kortare  stund.   Det behövs alltså flera uppsättningar tolkar ,tusentals tolkar. Och mängden papper som förbrukas är nästan omöjlig att uppskatta. Interlingua behöver inte ersätta nationalspråken men skulle vara ett idealiskt reläspråk tack vare sitt ursprung. Med interlingua lär man sig Europas ordförråd en gång för alla.
Väldigt  många  har  hört  talas  om  esperanto,  men  väldigt    vet  vad  det       är för ett språk. För att du skall kunna göra en jämförelse mellan esperanto och interlingua, ger vi dig här en och samma text på esperanto och interlingua. Läs, jämför och begrunda!

Textprov på esperanto (1887):

Multaj el c^iuj tiuj junaj kaj maljunaj idealistoj, kiuj alig^is al Esperanto jam dum g^iaj unuaj jaroj kaj esperis g^ian tujan enkondukon en c^iujn lernejojn, baldau~ estis seniluziigitaj.

Samma på interlingua (1951):

Multos de omne le idealistas juvene e vetere, qui adhereva a Esperanto jam durante su prime annos e sperava su introduction immediate in omne scholas, tosto esseva disillusionate.
Se även file:///C:/Users/Erik/Documents/INTERLINGUA/Articulos/Interlingua- esperanto-textos.htm (ctrl-klicka):

Hur lära sig interlingua?

De språkliga hjälpmedlen är t.ex. Pian Boalts Stora Svensk-Interlingua Ordbok som  omfattar över 90.000 uppslagsord.  Ingvar Stenströms Interlingua.Svensk Ordbok som omfattar 25.000 internationella ord. Grundläggande grammatik ryms på 2(två) boksidor! Som lärobok används lämpligen Ingvar Stenströms "Interlingua Instrumento moderne de communication international". Den lämpar sig dessutom väl för självstudier och finns nu översatt till 16 språk med en kommentardel på varje språk. Texterna finns intalade på CD av Ingvar Stenström. Den kursen finns också på internet. (utom lection 9 och 10) http://www.interlingua.com/ia/interlingua-audio     (ctrl-klicka)
Och naturligtvis finns en varierad litteratur på interlingua. 


Se t.ex. på sidan http://www.interlingua.com/lulu (ctrl-klicka).
Roligast  är  att  lära  sig  språk  i  grupp.  Ta  kontakt  med ett  studieförbund!
Läromedel
Dessa tre böcker är en bra hjälp för alla nybörjare.


Interlingua - Instrumento moderne de communication international.
Lätt nybörjarbok av Ingvar Stenström, 120 kr. porto inkluderat.. CD med inspelad text till läroboken, 60 kr, Detta material beställer du genom inbetalning av totalbeloppet
på Plusgiro 47 41 41-9 eller (snabbast) till
Ingvar Stenström, Vegagatan 12, 432 36 Varberg 
Bankgiro 5087-9592
Boken finns på 16 språk: Ingvar Stenströms böcker på Lulu
 Interlingua-svensk ordbok
av Ingvar Stenström. (Studentlitteratur 1995)

25 000 internationella ord, 120 kr. porto inkluderat.
Inbetalning på postgirokonto 47 41 41-9, eller direkt till
Ingvar Stenström, Vegagatan 12, 432 36 Varberg,  
Bankgiro 5087-9592
Svensk-interlingua ordbok

 Nordin-Pedersen-Stenström m.fl. 

Lulu ID 13642295
ISBN 978-91-637-3715-2
416 sidor ca 30 000 uppslagsord.
Pris ca 18 € (ca 165 SEK) inkl. porto direkt från Lulu (1€=9,27 SEK)


Kan beställas på www.lulu.com/content/13642295 


Så småningom vill  du kanske också skaffa

Stora svensk-interlingua ordboken 

av Pian Boalt.
2 band A5 à cirka 600 sidor vardera, eller 1 band A4, 574 sidor

Anmäl dig nu som medlem i Svenska Sällskapet för Interlingua (SSI) 200 SEK per år, ungdomar under 25 år 100 kr.
För dem som har e-post och föredrar att få tidskrifterna i digital form som pdf är årsavgiften 150 kr. Tidskrifterna Panorama, helt på interlingua och Actualitates, med information på nordiska språk ingår.
Anmälan kan sändas till kassören eller till Svenska Sällskapets plusgiro 47 41 41 -9 

    Kassör:
    Esko Kangas
Solbergagat. 3, 
553 33 Jönköping 
tresorero @interlingua.nu
Plusgiro 47 41 41 -9, Svenska Sällskapet för Interlingua

 

Tidskriften Panorama

Den är helt på Interlingua och utkommer varannan månad. Här kan du provläsa ett nummer från 2012.  http://www.interlingua.com/panorama/


 


Klicka på    "Clicca    ci....."    längst    ner    på sidan förstasidan så kan du skrolla  igenom hela numret.
 

 

Liten ordlista (ord med miljöanknytning):

Betoningen ligger enligt huvudregeln på vokalen före sista konsonanten. Om inte, markeras det.  Plural-s-es förändrar inte betoningen.

alg alga
algblomning proliferation de algas
asbest asbesto
biologisk mångfald multiformitate biologic
bly plumbo
brunkol lignite
De gröna Le verdes
ekolog ecologo
ekologiskt jordbruk agricultura biologic
elcykel bicycletta electric
elektromagnetisk fält campo electromagnetic  
energibesparing sparnio de energia 
energikälla fonte energetic
förnybar energi energia renovabile
glaciär glaciero
global uppvärmning calefaction global
grön verde
halveringstid periodo de semidisintegration
hållbar utveckling developpamento durabile 
kalhygge deforestation  
klimatförändring cambio climatologic 
koldioxid dioxydo de carbon 
kraftverk central elecric de energia 
kvicksilver mercurio
kärnavfall residuos nuclear 
kärnkraft energia nuclear   
miljö ambiente 
miljöbrott crimine ambiental  
miljöfaktor factor ambiental 
miljöfara periculo ecologic
miljöförorening contamination ambiental
miljöförstöring degradation ambiental
miljöhot menacia ambiental
miljökamp protection ambiental   
miljöparti partito ecologic  
miljörörelse movimento ambiental  
miljövård protection ambiental
nationalpark parco national
naturpark parco natural
naturreservat reserva natural
nedsmältning refusion
ozon ozono
regnskog foreste pluvial
resistensutveckling developpamento de resistentia
solenergi energia solar
strålning radiation
utsläpp discargamento
utvecklingsland pais developpante  
vattenprov proba aquatic  

Kontaktpersoner i SSI
Ordförande:Barbara Rubinstein, Oxhagsgat. 71,
SE-414 75 GÖTEBORG,
tel.: , 
presidente@interlingua.nu 
    
Upplysningar och studiehjälp hos sekreterarna:

Sekr. Ingvar Stenström, Vegagatan 12,
432 36 VARBERGVice sekr. Erik Enfors, 
Vallåkergat.25, 
432 37 VARBERG
Se våra hemsidor www.interlingua.nu  och   
Wikipedia, har en egen version på Interlingua: http://ia.wikipedia.org/wiki/Pagina_principal
Några deltagare i en internationell interlinguakonferens i Bulgarien
                                            


Textprov:


Le diffusion global del vocabulario international - le parte del latino que supervive in le linguas moderne - es un facto historic. Interlingua es un registration de iste realitate linguistic, le denominator commun del linguas de Europa e non un idioma artificial fabricate secundo le preferentias personal de un sol persona.
Interlingua es comprensibile mesmo sin studios pro multe personas, le grammatica es rapidemente apprendite e le parolas simila a parolas de un o plure altere linguas europee. Interlingua vermente es le lingua europee.

Solmente un question es essential: Esque tu comprende Interlingua?      Om interlinguas grammatik


Grammatikstudier har alltid varit fruktade av den som läser språk. Interlingua har en mycket lättlärd och okomplicerad grammatik och det viktigaste får plats på några få A4-sidor.  Det är en fantastisk upplevelse  att  få  koncentrera sig på  vad  man  vill  säga  istället  för  hur  det  skall  sägas. Detta illustreras väl av nedanstående minigrammatik. 

 

Instruction pro facer le grammatica minime

Discarga le pagina "Grammatica minime" in iste adresse:

C:\Users\Erik\SkyDrive\Shared favorites\Public
Copia le adresee e colla lo in tu programma web (Internet explorer p.ex.)

Hämta grammatiksidan "Grammatica minime"på denna adress:
https://onedrive.live.com/redir?resid=B63202C067E97B61!42152&authkey=!ALHlb0AhO_-X95U&ithint=file%2cdocx
(Kopiera och klistra in adressen i din webläsare (t.ex Internet Explorer)


1. Imprime le file "Grammatica minime" sur ambe lateres de un    
      folio A4 (position jacente).

    Tryck filen "Grammatica minime" på båda sidor av ett A4 blad (liggande position.)

2 Seca le papiro al longe linea 1. (vide imagine 1)

      Skär papperet utmed linja1 (se bild 1)

3. Seca le papiro al longe linea 2.(vide imagine 1)

      Skär  papperet utmed linje 2 ( se bild 1)

4. Plica le duo peciettas in le medietate. Observa le pagination.
    Pagina 1 e pagina 3 debe esser in supra.

       Vik de två papapersbitarna på mitten. Observera sidnumreringen.
       Sid 1 och 3 bör komma överst. 
 
5. Combina le duo papiros assi que illos deveni un libretto 
    con 8 paginas. (Imagine 2)

       Sätt ihop de två papperen så att de bildar ett häfte med 8 sidor (Bild 3).

6. Fixa los in duo locos con un apparato a agraffar. 
    (vide imagine 3-4)  

      Fixera dem på två ställen med häftapparat (bild 3-4)

7.Face le mesmo con le altere medietate  del papiro A4 e tu habera  
     duo grammaticas. Imagine 5

      Gör samma sak med den andra halvan av A4-bladet och du får två grammatikhäften (Bild 5)Imagine 1 (Bild 1)
Layout per Nils Kangas


Imagine 2 (bild 2)
Imagine 3 Bild3
 

Imagine 4 Bild 4


Imagine 5 (Bild 5)

No comments: